Từ Vựng Các Con Vật Bằng Tiếng Anh

2022-09-23 08:11:43

Kho từ vựng về con vật, động vật trong tiếng Anh vô cùng lớn. Chính vì thế, đừng để cuộc trò chuyện về chủ đề động vật bị gián đoạn khi không đủ vốn từ vựng. Chúng ta cùng mở ra thế giới động vật bao la với kho từ vựng các con vật bằng tiếng Anh ngay dưới đây nhé!

Từ vựng về thú cưng

 • Cat /kæt/: mèo
 • Kitten /ˈkɪt.ən/: mèo con
 • Dog /dɒg/: chó
 • Bitch /bɪtʃ/: chó cái
 • Puppy /ˈpʌp.i/: chó con
 • Bird /bə:d/: chim
 • Ferret /’ferit/: chồn furô
 • Gecko /’gekou/: con tắc kè
 • Chinchilla /tʃin’tʃilə/: sóc sinsin (ở Nam-Mỹ)
 • Dalmatian /dælˈmeɪʃən/: chó đốm
 • Guinea pig /ˈgɪni pig/: chuột lang
 • Hamster /’hæmstə/: chuột đồng
 • Parrot /’pærət/: con vẹt
 • Rabbit /’ræbit/: thỏ
 • Betta fish (fighting fish) /ˈbɛtə fiʃ/: cá chọi

Từ vựng về các động vật biển, động vật dưới nước

 • Shark /ʃɑːk/ cá mập
 • Whale /weɪl/ cá voi
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/ chim cánh cụt
 • Squid /skwɪd/ con mực
 • Shrimp /ʃrɪmp/ tôm
 • Clam /klæmz/ con nghêu
 • Sentinel crab /ˈsɛntɪnl kræb/ con ghẹ
 • Crab /kræb/ cua
 • Seal /siːl/ hải cẩu
 • Octopus /ˈɒktəpəs/ bạch tuộc
 • Seahorse /ˈsiːhɔːs/ cá ngựa
 • Walrus /ˈwɔːlrəs/ voi biển
 • Salmon /ˈsæmən/ cá hồi
 • Sea snail /siː/ /sneɪl/ ốc biển
 • Eel /iːl/ lươn
 • Stingray /ˈstɪŋreɪ/ cá đuối
 • Sea snake /siː sneɪk/ rắn biển
 • Frog /frɒg/ ếch
 • Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Con sứa
 • Seal /siːl/: Chó biển
 • Squid /skwɪd/: Mực ống
 • Starfish /ˈstɑːfɪʃ/ sao biển
 • Dolphin /ˈdɒlfɪn/ cá heo
 • Mussel /ˈmʌsl/ con trai
 • Oyster /ˈɔɪstə/ con hàu
 • Scallop /ˈskɒləp/ sò điệp
 • Sea urchin /siː/ /ˈɜːʧɪn/ nhím biển
 • Sea turtle /siː/ /ˈtɜːtl/ rùa biển
 • Sea lion /siː/ /ˈlaɪən/ sư tử biển
 • Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/ hà mã
 • Fish /fɪʃ/ cá
 • Crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ cá sấu

Từ vựng về động vật hoang dã

dong-vat-hoang-da

Từ vựng về động vật hoang dã

 • Bear /beə/ gấu
 • Gazelle /ɡəˈzel/ linh dương
 • Elephant /ˈɛlɪfənt/ voi
 • Wolf /wʊlf/ sói
 • Deer /dɪə/ nai
 • Giraffe /ʤɪˈrɑːf/ hươu cao cổ
 • Frog /frɒg/ ếch
 • Snake /sneɪk/ rắn
 • Alligator /ˈælɪgeɪtə/ cá sấu
 • Panda /ˈpændə/ gấu trúc
 • Lion /ˈlaɪən/ sư tử
 • Tiger /ˈtaɪgə/ hổ
 • Panther /ˈpænθə/ báo đen
 • Leopard /ˈlɛpəd/ báo đốm
 • Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/ tinh tinh
 • Zebra /ˈziːbrə/ ngựa vằn
 • Squirrel /ˈskwɪrəl/ sóc
 • Baboon /bəˈbuːn/ khỉ đầu chó
 • Monkey /ˈmʌŋki/ khỉ
 • Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ tê giác
 • Fox /fɒks/ cáo
 • Reindeer /ˈreɪndɪə/ tuần lộc
 • Elk /ɛlk/ nai sừng tấm
 • Rat /ræt/ chuột
 • Bat /bæt/ dơi
 • Giant panda /ˈʤaɪənt ˈpændə/ gấu trúc
 • Boar /bɔː/ lợn rừng
 • Camel /ˈkæməl/ lạc đà
 • Sloth /sləʊθ/ con lười
 • Hyena /haɪˈiːnə/ linh cẩu
 • Weasel /ˈwiːzl/ chồn
 • Kangaroo /ˌkæŋgəˈru/: Con chuột túi
 • Gnu /nuː/: Linh dương đầu bò
 • Racoon /rəˈkuːn/ gấu mèo
 • Platypus /ˈplætɪpəs/ thú mỏ vịt
 • Otter /ˈɒtə/ rái cá
 • Skunk /skʌŋk/ chồn hôi
 • Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/: Con hắc tinh tinh
 • Badger /ˈbæʤə/ con lửng

Từ vựng tiếng Anh về con vật nuôi trong trang trại

dong-vat-trang-trai

Từ vựng tiếng Anh về con vật nuôi trong trang trại

>>Xem thêm: Trở Thành Chuyên Gia Ngoại Ngữ Với Top 5 App Học Tiếng Anh Hàng Đầu

 • Pig /pɪg/ lợn
 • Earthworm /ɜːθ wɜːm/ giun đất
 • Cat /kæt/ mèo
 • Sheep /ʃiːp/: con cừu
 • Dairy cow /ˈdeə.ri kaʊ/: con bò sữa
 • Horses /hɔːsiz/: con ngựa
 • Sheep /ʃiːp/ cừu
 • Donkey /ˈdɒŋki/ lừa
 • Horse /hɔːs/ ngựa
 • Duck /dʌk/ vịt
 • Chicken /ˈʧɪkɪn/ gà
 • Rabbit /ˈræbɪt/ thỏ
 • Ox /ɒks/ bò
 • Goat /gəʊt/ dê
 • Cow /kaʊ/ bò
 • Buffalo /ˈbʌfələʊ/ trâu
 • Goose /guːs/ ngỗng
 • Water buffalo /ˈwɔːtə ˈbʌfələʊ/ trâu

Từ vựng về côn trùng không có cánh

 • Ant /ænt/ - con kiến
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/ - bọ cạp
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/ - con rết
 • Earthworm /ˈɜːθ wɜːm/ - giun đất
 • Snail /sneɪl/ - ốc sên
 • Millipede /ˈmɪləpiːd/ - con cuốn chiếu
 • Spider /ˈspaɪ.dəʳ/ - nhện

Từ vựng về côn trùng có cánh

 • Bee /biː/ - con ong
 • Firefly /ˈfaɪə flaɪ/ - đom đóm
 • Fly /flaɪz/ - con ruồi
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/ - châu chấu
 • Termite /ˈtɜː.maɪt/ - con mối
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/ - bọ hung
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/ - con bọ ngựa
 • Beetle /ˈbiː.tļ/ - bọ cánh cứng
 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ - sâu bướm
 • Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ - con dế
 • Dragonfly /ˈdrægən flaɪ/ - chuồn chuồn
 • Cicada /səˈkɑːdə/ - ve sầu
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ - bướm
 • Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ - con gián
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ - con muỗi
 • Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ - con bọ rùa

Từ vựng về lưỡng cư

 • Toad /təʊd/: Con cóc
 • Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: Tắc kè hoa
 • Dragon/ˈdræg.ən/: Con rồng
 • Dinosaurs /’daɪnəʊsɔː/: Khủng long
 • Cobra - fang /ˈkəʊ.brə. fæŋ/: Rắn hổ mang
 • Frog /frɒg/: Con ếch
 • Lizard/ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

Cụm từ tiếng Anh về động vật

 • Beaver away: học tập, làm việc chăm chỉ
 • Fish out: Lấy cái gì đó ra khỏi một cái gì đó
 • Horse around: Giỡn chơi, đùa cợt
 • Leech off: Bám lấy một ai đó vì lợi ích nào đó
 • Duck out: Trốn việc gì đó hoặc có nghĩa là lẻn ra ngoài
 • Wolf down: Ăn rất nhanh
 • Pig out: Ăn rất nhiều
 • Fish for: Thu thập các thông tin theo cách gián tiếp
 • Ferret out: Tìm ra
 • Chicken out: Khi không dám làm việc gì đó thì người ta chọn cách rút lui

Bài viết trên đây đã tổng hợp toàn bộ từ vựng các con vật bằng tiếng Anh mà bạn thường gặp và sắp xếp theo từng nhóm động vật để có thể dễ dàng nắm bắt. Hy vọng qua bài viết, bạn có thể tích lũy thêm được nhiều từ vựng tiếng Anh về các con vật để nâng cao thêm vốn từ vựng của bản thân. Nếu như bạn vẫn chưa tự tin vào khản năng tiếng Anh của mình thì hãy để lại thông tin dưới bình luận để khoa Cao đẳng ngôn ngữ Anh trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn hỗ trợ cho bạn nhé!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

Học phí ngành Ngôn ngữ Anh năm 2023 là bao nhiêu?

Khi đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngoài các vấn đề về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất,…thì học phí ngành ngôn ngữ Anh cũng được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm đến. Trong bài viết dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin mới nhất về học phí ngành Ngôn ngữ Anh tại các trường để các bạn có thể nắm rõ.

Bảng Phiên Âm Tiếng Anh IPA - Cách Phát Âm Chuẩn Quốc Tế

Trong Bảng Chữ Cái Tiếng Anh Cũng Có Các Nguyên Âm Và Phụ Âm Giống Như Tiếng Việt. Vậy Chúng Ta Cùng Tham Khảo Bài Viết Tổng Hợp Kiến Thức Các Âm Trong Tiếng Anh Để Rút Ra Quy Tắc Phát Âm Chính Xác Nhất Nhé!

Tổng Hợp 999+ Tên Tiếng Anh Hay Cho Nữ Và Nam Ý Nghĩa Nhất!

Ngoài tên chính thức, bạn bè thân hay thành viên trong gia đình thường gọi nhau bằng biệt danh. Hiện nay, bên cạnh các biệt danh tiếng Việt thì các bố mẹ thường hay chọn cho con một biệt danh bằng tiếng Anh để tạo sự khác biệt. Chúng ta cùng tham khảo top biệt danh tiếng Anh không thể bỏ lỡ để đặt biệt danh sao cho thật hay và độc đáo nhé!

Gợi Ý Đặt Biệt Danh Cho Người Yêu Bằng Tiếng Anh

Ngoài Biệt Danh Bằng Tiếng Việt, Nhiều Cặp Đôi Còn Đặt Biệt Danh Cho Nhau Bằng Tiếng Anh. Chúng Ta Cùng Tham Khảo Gợi Ý Đặt Biệt Danh Cho Người Yêu Bằng Tiếng Anh Sao Cho Độc Đáo Và Ấn Tượng Nhất Nhé!

Mẹo Học Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Hiệu Quả

Việc ghi nhớ được bảng động từ bất quy tắc trong tiếng anh là rào cản khá lớn đối với rất nhiều người học. Cùng tham khảo mẹo học bảng động từ bất quy tắc hiệu quả để đạt điểm số thật cao trong tiếng anh nhé!

Phương Pháp Giúp Cải Thiện Kỹ Năng Viết Tiếng Anh

Kỹ năng viết trong tiếng anh không giống như kỹ năng nói mà cần phải được mài dũa thường xuyên. Dưới đây là những chia sẻ về phương pháp cải thiện kỹ năng viết bài viết tiếng anh. các bạn cùng tham khảo nhé!

Phương Pháp Giúp Làm Bài Tiếng Anh Đạt Điểm Cao

Ngoài Rèn Luyện 4 Kỹ Năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, Bạn Cần Bổ Sung Vốn Từ Vựng Và Nắm Vững Ngữ Pháp. Tuy Nhiên, Nếu Biết Thêm Phương Pháp Giúp Làm Bài Tiếng Anh Đạt Điểm Cao Thì Bạn Sẽ Vượt Qua Các Kỳ Thi Dễ Dàng Đó!

Top 7 Website Giúp Làm Bài Tập Tiếng Anh Online

Học Tiếng Anh Thường Xuyên Giúp Bạn Làm Chủ Được Tiếng Anh Cũng Giống Như Tập Thể Dục Hàng Ngày Sẽ Khiến Cơ Thể Bạn Luôn Khỏe Mạnh. Cùng Khám Phá 7 Website Giúp Làm Bài Tập Tiếng Anh Online Để Luyện Tập Hàng Ngày Nhé!

Bí Quyết Để Có Một Bài Nói Tiếng Anh Hấp Dẫn

Làm Thế Nào Để Đạt Được Điểm Tối Đa Bài Nói Tiếng Anh? Một Bài Nói Xuất Sắc Bao Gồm Những Yếu Tố Nào? Chúng Ta Cùng Tìm Hiểu Bí Quyết Để Có Một Bài Nói Tiếng Anh Hấp Dẫn Là Gì Nhé!

8 Mẹo Giúp Viết Bài Luận Tiếng Anh Điểm Cao

Nếu Bạn Đang Muốn Luyện Viết Bài Luận Tiếng Anh Để Hỗ Trợ Cho Công Việc Hay Học Tập Nhưng Lại Không Biết Bắt Đầu Từ Đâu. Vậy Hãy Tham Khảo Ngay 8 Mẹo Giúp Viết Bài Luận Tiếng Anh Điểm Cao Để Tìm Được Câu Trả Lời Nhé!