Từ Vựng Các Con Vật Bằng Tiếng Anh

2023-07-10 11:21:21

Kho từ vựng về con vật, động vật trong tiếng Anh vô cùng lớn. Chính vì thế, đừng để cuộc trò chuyện về chủ đề động vật bị gián đoạn khi không đủ vốn từ vựng. Chúng ta cùng mở ra thế giới động vật bao la với kho từ vựng các con vật bằng tiếng Anh mà Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn chia sẻ ngay dưới đây nhé!

Từ vựng về thú cưng

từ vựng các con vật bằng tiếng anh
Từ vựng về thú cưng
 • Cat /kæt/: Mèo
 • Kitten /ˈkɪt.ən/: Mèo con
 • Dog /dɒg/: Chó
 • Bitch /bɪtʃ/: Chó cái
 • Puppy /ˈpʌp.i/: Chó con
 • Bird /bə:d/: Chim
 • Ferret /’ferit/: Chồn furô
 • Gecko /’gekou/: Con tắc kè
 • Chinchilla /tʃin’tʃilə/: Sóc sinsin (ở Nam-Mỹ)
 • Dalmatian /dælˈmeɪʃən/: Chó đốm
 • Guinea pig /ˈgɪni pig/: Chuột lang
 • Hamster /’hæmstə/: Chuột đồng
 • Parrot /’pærət/: Con vẹt
 • Rabbit /’ræbit/: Thỏ
 • Betta fish (fighting fish) /ˈbɛtə fiʃ/: Cá chọi

Từ vựng về các động vật biển, động vật dưới nước

 • Shark /ʃɑːk/: Cá mập
 • Whale /weɪl/: Cá voi
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/: Chim cánh cụt
 • Squid /skwɪd/: Mực
 • Shrimp /ʃrɪmp/: Tôm
 • Clam /klæmz/: Con nghêu
 • Sentinel crab /:ˈsɛntɪnl kræb/: Con ghẹ
 • Crab /kræb/: Cua
 • Seal /siːl/: Hải cẩu
 • Octopus /ˈɒktəpəs/: Bạch tuộc
 • Seahorse /ˈsiːhɔːs/: Cá ngựa
 • Walrus /ˈwɔːlrəs/: Voi biển
 • Salmon /ˈsæmən/: Cá hồi
 • Sea snail /siː/ /sneɪl/: Ốc biển
 • Eel /iːl/: Lươn
 • Stingray /ˈstɪŋreɪ/: Cá đuối
 • Sea snake /siː sneɪk/: Rắn biển
 • Frog /frɒg/: Ếch
 • Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Con sứa
 • Seal /siːl/: Chó biển
 • Squid /skwɪd/: Mực ống
 • Starfish /ˈstɑːfɪʃ/: Sao biển
 • Dolphin /ˈdɒlfɪn/: Cá heo
 • Mussel /ˈmʌsl/: Con trai
 • Oyster /ˈɔɪstə/: Con hàu
 • Scallop /ˈskɒləp/: Sò điệp
 • Sea urchin /siː/ /ˈɜːʧɪn/: Nhím biển
 • Sea turtle /siː/ /ˈtɜːtl/: Rùa biển
 • Sea lion /siː/ /ˈlaɪən/: Sư tử biển
 • Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/: Hà mã
 • Fish /fɪʃ/: Cá
 • Crocodile /ˈkrɒkədaɪl/: Cá sấu

Từ vựng về động vật hoang dã

các con vật bằng tiếng anh

Từ vựng về động vật hoang dã

 • Bear /beə/: Gấu
 • Gazelle /ɡəˈzel/: Linh dương
 • Elephant /ˈɛlɪfənt/: Voi
 • Wolf /wʊlf/: Sói
 • Deer /dɪə/: Nai
 • Giraffe /ʤɪˈrɑːf/: Hươu cao cổ
 • Frog /frɒg/: Ếch
 • Snake /sneɪk/: Rắn
 • Alligator /ˈælɪgeɪtə/: Cá sấu
 • Panda /ˈpændə/: Gấu trúc
 • Lion /ˈlaɪən/: Sư tử
 • Tiger /ˈtaɪgə/: Hổ
 • Panther /ˈpænθə/: Báo đen
 • Leopard /ˈlɛpəd/: Báo đốm
 • Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/: Tinh tinh
 • Zebra /ˈziːbrə/: Ngựa vằn
 • Squirrel /ˈskwɪrəl/: Sóc
 • Baboon /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó
 • Monkey /ˈmʌŋki/: Khỉ
 • Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/: Tê giác
 • Fox /fɒks/: Cáo
 • Reindeer /ˈreɪndɪə/: Tuần lộc
 • Elk /ɛlk/: Nai sừng tấm
 • Rat /ræt/: Chuột
 • Bat /bæt/: Dơi
 • Giant panda /ˈʤaɪənt ˈpændə/: Gấu trúc
 • Boar /bɔː/: Lợn rừng
 • Camel /ˈkæməl/: Lạc đà
 • Sloth /sləʊθ/: Con lười
 • Hyena /haɪˈiːnə/: Linh cẩu
 • Weasel /ˈwiːzl/: Chồn
 • Kangaroo /ˌkæŋgəˈru/: Con chuột túi
 • Gnu /nuː/: Linh dương đầu bò
 • Racoon /rəˈkuːn/: Gấu mèo
 • Platypus /ˈplætɪpəs/: Thú mỏ vịt
 • Otter /ˈɒtə/: Rái cá
 • Skunk /skʌŋk/: Chồn hôi
 • Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/: Con hắc tinh tinh
 • Badger /ˈbæʤə/: Con lửng

Từ vựng tiếng Anh về con vật nuôi trong trang trại

các con vật bằng tiếng anh

Từ vựng tiếng Anh về con vật nuôi trong trang trại

>>Xem thêm: Trở Thành Chuyên Gia Ngoại Ngữ Với Top 5 App Học Tiếng Anh Hàng Đầu

 • Pig /pɪg/: Lợn
 • Earthworm /ɜːθ wɜːm/: Giun đất
 • Cat /kæt/: Mèo
 • Sheep /ʃiːp/: Con cừu
 • Dairy cow /ˈdeə.ri kaʊ/: Bò sữa
 • Horses /hɔːsiz/: Con ngựa
 • Sheep /ʃiːp/ Cừu
 • Donkey /ˈdɒŋki/ Lừa
 • Horse /hɔːs/ Ngựa
 • Duck /dʌk/: Vịt
 • Chicken /ˈʧɪkɪn/: Gà
 • Rabbit /ˈræbɪt/: Thỏ
 • Ox /ɒks/: Bò
 • Goat /gəʊt/: Dê
 • Cow /kaʊ/: Bò
 • Buffalo /ˈbʌfələʊ/: Trâu
 • Goose /guːs/: Ngỗng
 • Water buffalo /ˈwɔːtə ˈbʌfələʊ/: Trâu

Từ vựng về côn trùng không có cánh

 • Ant /ænt/: Con kiến
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/: Bọ cạp
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: Con rết
 • Earthworm /ˈɜːθ wɜːm/: Giun đất
 • Snail /sneɪl/: Ốc sên
 • Millipede /ˈmɪləpiːd/: Con cuốn chiếu
 • Spider /ˈspaɪ.dəʳ/: Nhện

Từ vựng về côn trùng có cánh

 • Bee /biː/: Con ong
 • Firefly /ˈfaɪə flaɪ/: Đom đóm
 • Fly /flaɪz/: Con ruồi
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu
 • Termite /ˈtɜː.maɪt/: Con mối
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/: Bọ hung
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/: Con bọ ngựa
 • Beetle /ˈbiː.tļ/: Bọ cánh cứng
 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm
 • Cricket /ˈkrɪk.ɪt/: Con dế
 • Dragonfly /ˈdrægən flaɪ/: Chuồn chuồn
 • Cicada /səˈkɑːdə/: Ve sầu
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: Bướm
 • Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: Con gián
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/: Con muỗi
 • Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/: Con bọ rùa

Từ vựng về lưỡng cư

 • Toad /təʊd/: Con cóc
 • Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: Tắc kè hoa
 • Dragon/ˈdræg.ən/: Con rồng
 • Dinosaurs /’daɪnəʊsɔː/: Khủng long
 • Cobra - fang /ˈkəʊ.brə. fæŋ/: Rắn hổ mang
 • Frog /frɒg/: Con ếch
 • Lizard/ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

Cụm từ tiếng Anh về động vật

 • Beaver away: Học tập, làm việc chăm chỉ
 • Fish out: Lấy cái gì đó ra khỏi một cái gì đó
 • Horse around: Giỡn chơi, đùa cợt
 • Leech off: Bám lấy một ai đó vì lợi ích nào đó
 • Duck out: Trốn việc gì đó hoặc có nghĩa là lẻn ra ngoài
 • Wolf down: Ăn rất nhanh
 • Pig out: Ăn rất nhiều
 • Fish for: Thu thập các thông tin theo cách gián tiếp
 • Ferret out: Tìm ra
 • Chicken out: Khi không dám làm việc gì đó thì người ta chọn cách rút lui

Bài viết trên đây đã tổng hợp toàn bộ từ vựng các con vật bằng tiếng Anh mà bạn thường gặp và sắp xếp theo từng nhóm động vật để có thể dễ dàng nắm bắt. Hy vọng qua bài viết, bạn có thể tích lũy thêm được nhiều từ vựng tiếng Anh về các con vật để nâng cao thêm vốn từ vựng của bản thân. Nếu như bạn vẫn chưa tự tin vào khản năng tiếng Anh của mình thì hãy để lại thông tin dưới bình luận để khoa Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn hỗ trợ cho bạn nhé!

ĐỌC THÊM BÀI VIẾT

[Góc giải đáp] Nên học Ngôn ngữ Anh hay Sư phạm Anh?

Trong thời đại toàn câu hóa, ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh là hai ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm. Vậy nên học Ngôn ngữ Anh hay Sư phạm Anh? Hai ngành có gì khác nhau? Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành học và có lựa chọn phù hợp, dưới đây chúng tôi sẽ phân tích, giúp bạn giải tỏa nỗi băn khoăn, cùng theo dõi ngay nhé!

Hình Thức Xét Tuyển Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tại SIC

Ngôn ngữ Anh mang lại rất nhiều cơ hội cho các bạn trẻ có mong muốn làm việc tại môi trường kinh tế hội nhập với các doanh nghiệp đến từ nước ngoài. Hiện nay, có rất nhiều trường đào tạo ngành ngôn ngữ “hot” này. Hãy cùng tham khảo hình thức xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh và các ưu đãi dành cho tân sinh viên khi nhập học tại SIC ở bên dưới nhé!

Học ngành Ngôn ngữ Anh làm giáo viên được không?

Trong tình hình kinh tế hội nhập mở cửa, việc làm trái ngành học không còn quá xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, khi theo học ngành Ngôn ngữ Anh, câu hỏi “Học Ngôn ngữ Anh có làm giáo viên được không?” đang là vẫn đề thắc mắc khá lớn của sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để giải đáp toàn bộ thắc mắc của các bạn!

Bật mí: Những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh

Trong xu thế hội nhập toàn cầu như hiện nay, việc học thêm các ngôn ngữ khác đặc biệt là tiếng Anh sẽ tạo thêm nhiều sự tự do hơn khi lựa chọn công việc của mỗi người. Tuy nhiên, rất nhiều bạn trẻ vẫn chưa biết cách học tiếng Anh như thế nào cho thật hiệu quả. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều cần biết khi học Ngôn ngữ Anh cho sinh viên năm nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Top Các Trường Xét Học Bạ Ngành Ngôn Ngữ Anh Tốt Nhất Năm 2024

Có những trường nào xét tuyển học bạ ngành ngôn ngữ Anh? Dưới đây là top các trường xét học bạ ngành ngôn ngữ Anh tốt nhất 2024 để các sỹ tử có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.

[Tư vấn thắc mắc] Có nên học ngành Ngôn ngữ Anh không?

Trong thời buổi kinh tế phát triển như hiện nay, thành thạo ngôn ngữ Anh sẽ giúp bạn có cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong tương lai. Chính vì thế, ngành Ngôn ngữ Anh đã trở thành ngành học siêu hấp dẫn được các bạn trẻ săn đón nhiều nhất. Vậy liệu có nên học ngành Ngôn ngữ Anh không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết phía dưới nhé!

Danh sách các trường đào tạo Ngôn ngữ Anh học phí thấp nhất 2024

Học phí ngành Ngôn ngữ Anh là nội dung quan tâm của hầu hết học sinh và các bậc phụ huynh có con dự định theo học ngành này. Vậy, đâu là các trường đào tạo Ngôn ngữ Anh học phí thấp? Cụ thể, học phí hàng tháng hay mỗi tín chỉ bao nhiêu tiền? Chúng ta hãy cùng tìm lời giải đáp qua bài viết dưới đây.

Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Anh Năm 2024 Là Bao Nhiêu?

Ngành Ngôn ngữ Anh là ngành học tiềm năng thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký theo học. Vậy điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh các trường cao đẳng là bao nhiêu? Chúng ta cùng tìm hiểu về “Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn (SIC)” để giải đáp thắc mắc trên nhé!

Mục Tiêu Đào Tạo Và Triển Vọng Nghề Nghiệp Sau Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tiếng Anh

Ngành Ngôn ngữ Anh nằm trong Top ngành Hot nhất hiện nay bởi triển vọng nghề nghiệp tốt, cơ hội ra trường lương cao. Cao đẳng Quốc Tế Sài Gòn là trường chuyên đào tạo hệ cao đẳng tiếng Anh với đầu ra đáp ứng tốt mọi yêu cầu đang ngày càng cao của thị trường lao động. 

Lợi Thế Khi Học Cao Đẳng Ngôn Ngữ Anh Tại SIC

Ngành học Ngôn ngữ Anh ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều học sinh lựa chọn theo học. Vậy khi theo học Cao đẳng Ngôn ngữ Anh tại trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn, các em sẽ đạt được những thành tựu gì và cơ hội việc làm như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay!