Mã trường: CDD

Hotline:

0961.696.606 - 0971.777.450                    

Trang chủ > Thư viện tài liệu > Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ Trung cấp và trình độ Cao đẳng

Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ Trung cấp và trình độ Cao đẳng

2020-12-23 12:15:41 lượt xem: 128 Người viết: Nguyễn Thị Lý

Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ Trung cấp và trình độ Cao đẳng

Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ Trung cấp và trình độ Cao đẳng

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp Ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lao động thương binh và xã hội.

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp,

Căn cứ Nghị định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ Trung cấp và trình đọ Cao đẳng.

Cụ thể như sau: Danh mục ngành nghề đào tạo

CÁC TIN KHÁC

BÌNH LUẬN

0961.696.606